صفحه آرایی کتاب کودکان

چکیده این مطلب: منتشر شده در تاریخ: ۹۸/۰۹/۰۹

کتاب کودکان باید طوری صفحه آرایی شود که باعث ایجاد انگیزه بیشتر برای خواندن شود. به همین منظور صفحه آرایی باید موجب راحتی در خواندن و ایجاد زیبایی بصری شود.  صفحه آرایی خوب و مناسب باموضوع کتاب می تواند رغبت خواننده و مخاطب را افزایش داده و کمک موثری در[…]

www.JavanehTeam.ir/?p=2956
کتاب کودکان باید طوری صفحه آرایی شود که باعث ایجاد انگیزه بیشتر برای خواندن شود. به همین منظور صفحه آرایی باید موجب راحتی در خواندن و ایجاد زیبایی بصری شود.
 صفحه آرایی خوب و مناسب باموضوع کتاب می تواند رغبت خواننده و مخاطب را افزایش داده و کمک موثری در توسعه و رشد فرهنگ داشته باشد و ذائقه بصری کودکان را به‌عنوان خوانندگان کتاب، اصلاح و تقویت کند.
کتاب کودک، از آن‌دسته کتابهای مصور هســتند که در صفحه آرایی آنهــا، علاوه بر طرح یک ســاختار کلی برای صفحه آرایی کتاب و شــکل صفحه عنوان، نیاز اســت که صفحه آرا شــناخت کافی ازمفهوم ترکیب هنری یا کمپوزیســیون و بــه طور کلی مبانی هنرهای تجسمی داشته باشد تا بتواند در صفحه، درباره عوامل بصری، تصمیمات مقتضی مناسب و مطلوبی اتخاذ کند.
در صفحه آرایی کتابهای کودکان، اصل مهم، رعایت سادگی و پرهیز از پیچیدگی اســت. ســفید خوانی، یعنی وجود ســطوح ســفید علاوه بر حاشــیه ها و رعایــت آن در صفحه آرایی کتاب کودک، بســیار ضروری ســت. از این‌رو نباید صفحات از تصویر و نوشــته کاملا پر شوند و سفیدی نداشته باشند. اما تقســیم این سفیدی‌ها در صفحات، باید با رعایت ضوابط و
مبانی بصری صورت گیرد و به ســهولت خواندن و درک مفهوم کمک کند. گروه ســنی کودک نیز باید درنظر گرفته شــود. سفید خوانی کتاب کودک ۶ تا ۷ ساله نسبت به سفید خوانی کتاب‌های نوجوانان بیشتراست.
تصویر ساده و ایده پردازی کتاب کودک
صفحه آرایی کتاب کودک، باید به القای نوعی نشــاط و ســرزندگی کمک کند و تداعی حالتی جدی و عبوس را نداشته باشد؛ درعین حال کمک به رشــد و شــکوفایی شــعور و هوش کودک نماید و البتــه این هدفها در ترکیب با تصویرسازی‌ها حاصل می‌شود. در صفحه‌آرایــی کتابهای کــودکان، دو صفحه مقابل هم را با تأکید زیاد، باید یک تابلو و یک صفحه دید و در حد امکان، این دو صفحه را به هم مربوط نمود که به صورت یک تابلو دیده شود. یکــی ازروشهای رایج برای رســیدن بــه این هدف، ادامه تصویــر ازیک صفحه به صفحه مقابل است.
در صفحه آرایی کتاب کودک روشی وجود دارد که حــروف دراصطلاح، با تصویر بافته شــده اســت و شــکل ابتدای ســطرها درامتداد تصویر و متأثر از آن می باشــد. این روش، در صفحه آرایی کتابهای کودکان بســیار کاربرد دارد که درآن سطح حروف از عناصر تصویر جلوه می‌کند و یک ســطح خاکستری برای کامل کردن تصویر را تداعی می نماید.
در صفحه آرایی کتابهای کودکان، از زمینه های تمام صفحه رنگی هم برای دستیابی به هدف‌هایی که ذکر شــد، اســتفاده می‌شــود؛ اما باید این زمینه هــای رنگی به گونه ای انتخاب شوند که با تصویرسازیها ترکیب کلی مناسبی داشته باشند و از جلوه آنها نکاهند. در توالــی صفحات هم کودک باید تنوع لازم را حس کنــد و تصمیم‌های یکنواخت در صفحات پیاپی که قابل پیش‌بینی هستند، مردود می باشد. ورود به کتاب، ارجح اســت که حس ورود و پایان آن، حسی ازتمام شدن و پایان را القا کند. غالب کتابهای کودک، صفحات اندکی دارند و درنتیجه به شــیوه مفتول، صحافی می‌شوند. دراین شیوه صحافی، طراح می‌تواند یک تصویر سراســری را در صفحه وســط کتاب قرار دهد که تنهــا دو صفحه مقابل هم یکپارچه کتاب می باشد.

سایز کارت ویزیت مربع

فناوری های بصری جدید در طراحی صفحات سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *