نحوه محاسبه عطف کتاب درطراحی جلد

نحوه محاسبه عطف کتاب در طراحی جلد کتاب

از نکات مهمی که طراح هنگام طراحی جلد کتاب حتماً باید در نظر بگیرد، و آن را با دقت محاسبه نماید، اندازه عطف یا شیرازه کتاب است. تا پس از چاپ جلد و تا خوردن متن هنگام قرار گرفتن متن داخل جلد، مشکلی پیش نیاید و چیزی تصویر روی جلد، شیرازه و پشت جلد دقیقاً در جای مناسب خود قرار گیرند.